ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

Jak bezpečně rozpoznat servisního technika IMMERGAS?

Každý řádně proškolený servisní technik má od nás vystaven servisní průkaz (viz obrázek níže), kterým se Vám na Vaše vyžádání prokáže – při předložení prosím překontrolujte platnost tohoto průkazu.


prukaz

Vyvarujte se zásahů neautorizovaných servisních techniků do zařízení IMMERGAS!

Přestože se Vám mohou nabídky neautorizovaných servisních techniků zdát cenově zajímavé, vězte, že riskovat škody, které takový neautorizovaný servisní technik způsobí na Vašem zařízení IMMERGAS, se Vám vzhledem k nákladům na odstranění těchto škod v žádném případě finančně nevyplatí. Jakékoli neoprávněné zásahy připravují Vás, naše zákazníky, o pětiletou záruku na výrobky IMMERGAS!

 

Energetická účinnost kondenzačních kotlů

Čím je kondenzační kotel výhodný?

Technologie kondenzace spočívá v ochlazování spalin dřív, než se dostanou do ovzduší. To umožňuje přenášet do vytápěcího systému i teplo absorbované ve výparech. Tento proces umožňuje získat nazpět skrytou část tepla, která u klasických kotlů běžně uniká komínem.

Kolik plynu mohu díky kondenzačnímu kotli ušetřit?

Podle toho, jaký topný systém používáte, můžete ušetřit až 35 % původní spotřeby plynu. Díky úsporám a také příznivé ceně jsou kondenzační kotle optimální volbou zdroje tepla s nejlepším poměrem investice a rychlosti její návratnosti.

Je pravda, že kondenzační plynový kotel může mít účinnost nad 100 %?

Ano, je to možné. Samozřejmě, že kondenzační kotle nevyprodukují více energie než je obsažená v plynu. Co tedy v tomto případě znamená 100 %?

100 % = výhřevné teplo, které využívají klasické kotle.

Celkové spalné teplo získané dokonalým spálením plynu je 111 %. Rozdíl 11 % tepla pak nazýváme kondenzační teplo „skryté“ ve vodní páře spalin. Klasické kotle jsou schopné využít pouze část výhřevného tepla, zhruba 91 – 94 %. Zbytek tepla a včetně veškerého kondenzačního tepla je odváděno spalinami komínem ven. To představuje ztrátu 17 – 20 %. Kondenzační kotle jsou schopné využít celé výhřevné teplo, včetně velké části kondenzačního tepla, zhruba 107 – 109 %. Spalinami komínem ven je tak odváděna ztráta 2 – 4 %.

Neškodí kondenzační kotle životnímu prostředí?

Naopak. Speciální hořák spolu s řízeným hořením plynu zabezpečuje menší množství znečisťujících látek vypouštěných do ovzduší. Mezi znečišťující látky patří hlavně kysličník uhelnatý (CO) a různé kysličníky dusíku (NOx). Ty nejvíc znečišťují životní prostředí. Evropské normy třídí kotle do 6 tříd v závislosti na emisích znečišťujících látek (NOx a CO) vypouštěných do ovzduší. Kotle IMMERGAS jsou zařazené do 6. nejvyšší třídy, a to jako kotle vysoce ohleduplné k životnímu prostředí.

 

Záruční podmínky

Co znamená pětiletá záruka na plynové kotle?

Naše kotle jsou při vhodných provozních podmínkách a pravidelné údržbě dlouhodobě spolehlivé a bezporuchové při vytápění i dodávce teplé užitkové vody. Jako známku důvěry ke kvalitě našich výrobků proto poskytujeme zdarma pětiletou záruku na všechny plynové kondenzační kotle IMMERGAS při splnění záručních podmínek.

Jak je možné získat pětiletou záruku? Musím splnit nějaké podmínky?

Po té, co Vám oprávněný servisní technik uvede kotel do provozu, je povinný do 30 dnů doručit na naši adresu kompletně vyplněný protokol uvedení do provozu / návratka, která je v záručním listu. Abyste mohli pětiletou záruku na kondenzační kotle uplatnit, musíte splnit tyto hlavní podmínky:

1. kotel musí být zakoupen u certifikované firmy, která je uvedena v seznamu certifikovaných prodejců IMMERGAS

2. kotel musí být instalován a uveden do provoz nejdéle do 6 měsíců od prodeje montážní firmě či koncovému uživateli, a to výlučně odbornou firmou s oprávněním vydaným firmou VIPS gas s.r.o..

3. topný systém musí být ošetřen chemickým přípravkem dle doporučení výrobce na stránkách www.vipsgas.cz/uprava-otopne-vody

4. doručení protokolu uvedení do provozu / návratky do 30 dní na adresu VIPS gas s.r.o., Na Bělidle 1135, Liberec 6, 460 06.

5. na kotli musí být každý rok provedená servisní prohlídka oprávněným servisním technikem (důkladně zdokumentovaná v záručním listu a PROTOKOLU O ROČNÍ PROHLÍDCE/NÁVRATCE, doručené do 30 dnů na naši adresu.

DŮLEŽITÉ! Záruční podmínky, za kterých platí záruka 5 let, jsou více popsané v záručním listu.

Klikněte zde

Zakoupil jsem kotel IMMERGAS od neautorizovaného prodejce. 

Na základě § 1829 odst. 1 občanského zákoníku máte právo do 14 dní odstoupit od kupní smlouvy za předpokladu, že byl kotel koupen na internetu.

Může se stát, že nárok na pětiletou záruku zanikne?

Ano, pokud nesplníte záruční podmínky.

Jsou zvýhodněné záruky na některé části kotle?

Ano. Na všechny nerezové zásobníky IMMERGAS poskytujeme záruku 20 let při splnění záručních podmínek.

Existuje záruka na topný systém?

Topný systém představuje souhrn jednotlivých dodávek od jednoho i více subjektů, které realizují vytápění pro zákazníka. Pod těmito dodávkami rozumíme instalaci a instalační materiály, dodávku kotle (kondenzačního nebo klasického), případně jiné dodávky.

V případě vzniku poruchy na instalaci nebo některém instalačním materiálu je potřeba si nárok na záruku uplatnit u dodavatele instalace - samostatného instalatéra nebo instalatérské firmy, kteří Vám instalaci provedli.

Společnost VIPS gas s.r.o. uzná nárok na záruku jen v případě poruch, které vznikly přímo na plynovém kotli, a to při splnění záručních podmínek stanovených v záručním listu.

Co se stane, když ztratím záruční list ke kotli?

Záruční list je dokladem o odborném uvedení kotle do provozu. Je také dokumentem, který nás informuje o vykonání pravidelných servisních prohlídek kotle. Záruční list slouží k uplatnění záruky v případě vzniku nějaké poruchy na kotli. V případě, že ztratíte záruční list ke kotli, může vám být vydán nový exemplář společností VIPS gas s.r.o. za poplatek 100,- Kč bez DPH plus náklady spojené s odesláním. K vystavení nového záručního listu je potřeba podat žádost, výrobní číslo plynového kotle a kopii faktury za nákup kotle na Vaše jméno a adresu.

 

Údržba, péče o kotel a jeho uvedení do provozu

Co obsahuje standardní dodávka kotle?

Každý kotel je standardně dodávaný se záručním listem, návodem na použití v českém jazyce nebo i v jiných jazykových mutacích. Ostatní příslušenství, jako je např. odtahy spalin, samostatný zásobník TUV, regulace, připojovací sada (pro vybrané typy kotlů) apod., se musí podle potřeby objednat samostatně.

Co znamená odborné uvedení kotle do provozu a proč je to důležité?

IMMERGAS klade vždy velký důraz na kvalitu svých produktů. Jednou z důležitých částí provozu kotle je jeho přesné nastavení a uvedení do provozu. Uvedení kotle do provozu musí být vždy vykonané odborným technikem oprávněným společností VIPS gas s.r.o. Díky nastavení v místě instalace, které je kontrolované měřicími přístroji, je zařízení schopné fungovat co nejefektivněji, což znamená snížení provozních nákladů.

Proč jsou pravidelný servis a údržba důležité?

Pokud chcete zabezpečit svému plynovému kotli dlouhou životnost a spolehlivost, je třeba se o něj důkladně starat! Toto pravidlo neplatí jen například pro automobily, ale i pro plynové kotle. Ty jako vyhrazené technické zařízení vyžadují péči i podle zákona. Na údržbu plynového kotle je třeba klást důraz hlavně proto, že funguje na bázi plynu a při zanedbání se může stát nebezpečným. Během provozu se mohou jednotlivé součástky opotřebovat, případně znečistit. Proto je pro bezpečné a ekonomické fungování Vašeho plynového zařízení potřeba uskutečnit jednou ročně pravidelnou servisní prohlídku odborníkem – oprávněným technikem značky IMMERGAS!

A nezapomeňte: Odborné uvedení kotle do provozu je jednou ze základních podmínek pro uplatnění záruky!

Proč je důležitá chemie na údržbu systémů?

V případě, že na kotli vznikne porucha, která vyplývá ze znečištění vytápěcího systému, není možné na tuto závadu uplatnit záruku. Náklady spojené s odstraněním takové závady, která nebyla prokazatelně způsobena kvalitou kotle, a také náklady spojené s výjezdem oprávněného servisního technika, hradí provozovatel zařízení.

Proto Vás upozorňujeme na skutečnost, že vedle údržby kotle je potřeba pravidelné čištění a údržba topného systému. V případě potřeby je vhodné změkčování vody před vstupem do plynového zařízení.

Jaký termostat mohu použít ke kotlům IMMERGAS?

Ideální je použít originální regulaci IMMERGAS, která má v nabídce týdenní prostorový termostat, bezdrátový týdenní prostorový termostat, regulátory CRD, CAR Universal, CARV2, Super CAR a venkovní sondu. 

 

Informace o IMMERGAS

Jak široká je servisní síť IMMERGAS?

IMMERGAS má na celém českém trhu rozvinutou síť oprávněných servisních techniků. Vyhledejte si svého servisního technika online podle regionu. Klikni zde

Kde se kotle IMMERGAS vyrábí?

Firmu IMMERGAS, předního výrobce plynových kotlů klasické a kondenzační konstrukce, lze v současné době považovat za jednoho z lídrů evropského trhu
s tepelnou technikou. Sídlo společnosti IMMERGAS byste našli v italském městečku Brescello, kde je také její hlavní výrobní závod o rozloze 56.000 m2 s bezmála 1.000 zaměstnanci. Již 55 let se mohou uživatelé plynových kotlů IMMERGAS spolehnout na profesionální technickou podporu zohledňující nejnovější poznatky technologického výzkumu v oboru. Proto při vývoji a výrobě každého nového výrobku naleznete implementaci moderních technologií v každém detailu jednotlivých komponentů plynového kotle. Snižování znečišťujících emisí je pro techniky vývojového oddělení firmy IMMERGAS tou největší výzvou.
 
Díky jejich snaze optimalizovat proces spalování až k mezím fyzikálních zákonů, tedy takřka k dokonalému spalování plynu, se mohou kondenzační kotle IMMERGAS pochlubit velice nízkou hodnotou znečišťujících emisí, což v praxi znamená, že kondenzační kotle splňují přísná kritéria nejvyšší ekologické třídy 6. Široká škála výrobků - jen tak se dá nazvat aktuální nabídka více než 40 typů a variant kotlů. Jednotlivé typové řady jsou koncepčně navrhovány tak, aby bezezbytku splnily i ty nejnáročnější provozní podmínky či požadavky uživatele.
 

Zastoupení IMMERGAS v České republice

Společnost IMMERGAS je v České republice zastoupena firmou VIPS gas s.r.o. se sídlem v Liberci. Tato stálice na českém trhu s tepelnou technikou je již po 27 let synonymem jistoty a citlivého přístupu k zákazníkovi. Nesmíme zapomínat ani na technickou podporu, která jen umocňuje komerční úspěch značky IMMERGAS v ČR. Dle firemní filosofie však k úspěšnému obchodu s technologicky vyspělými výrobky nestačí pouze obchodní talent a popularita značky, ale nezbytně nutná je také vysoká odbornost a profesionální přístup. To vše jsou aspekty, které u firmy VIPS gas s.r.o. jednoznačně naleznete.